Det må være lov å hjelpe skadde ville dyr!

Oppdatert 25.05.2023

Bildet viser et rådyr i en blomstereng

I vinter har direktoratet jobbet med en Viltforskrift hvor de bl.a. vil gjøre det ulovlig for veterinærer og alle andre å behandle ville dyr i nød, uten at de får tillatelse fra kommunen. NOAH har sendt et omfattende høringssvar til hele Viltforskriften, hvor vi blant annet protesterer mot den nye forskriften som dreier seg om rehabilitering av ville dyr.

Paragrafen som omhandler rehabilitering av ville dyr er ny og viker betydelig fra både allmenn oppfatning om hva loven tillater og hva tidligere lov og forskrift faktisk sier. Det er ikke gitt noe faglig grunnlag for denne endringen. Det presiseres at dyrevelferdslovens krav om varsling og adgang til avliving ikke innskrenkes. Imidlertid er det underliggende at dyrevelferdslovens adgang til hjelp innskrenkes. Ved å vedta denne forskriften vil man overstyre dyrevelferdsloven, og det er ikke adgang til å innskrenke område for en annen lov i en forskrift.

I dyrevelferdslovens forarbeider er det tydelig at nødhjelp fremst skal involvere hjelp til å gjøre dyret friskt, og kun sekundært avliving (hvis det er «klart at dyret ikke kan leve eller bli friskt igjen»); det er videre tydelig at veterinær skal konsulteres for å vurdere dette før det blir snakk om avliving og at veterinær skal gjøre en vurdering av dyret i slike tilfeller. Det er ikke tvil om at den foreslåtte forskriften strider mot intensjonen i dyrevelferdsloven når avliving fremheves som førstevalg, og hjelp anses «uønsket».

Intensjonen om å hjelpe gjennom behandling er nedfelt i dyrevelferdslovens forarbeider, og en ny intensjon om å begrense adgangen til hjelp via behandling vil stride mot dette. Det er videre svært alvorlig at man i forskriften legger opp til å gi mennesker uten veterinærmedisinsk bakgrunn i kommunen råderett over om dyr skal behandles eller ikke, mens veterinærer ikke har rett til å yte hjelp til ville dyr uten tillatelse fra kommunens lekfolk. Dette er en absurd avgrensning av veterinærens rett til å utøve sitt yrke, og i strid også med Veterinærlovens hjelpeplikt: «Dyrehelsepersonell plikter snarest mulig etter anmodning å yte den hjelp vedkommende evner – personlig eller ved stedfortreder – når det etter tilgjengelige opplysninger må antas at øyeblikkelig hjelp er påtrengende nødvendig.»1

Forslaget innebærer altså at en veterinær som selv finner et skadd dyr, eller får brakt et skadd dyr til seg, ikke skal kunne igangsette nødhjelp og behandling før vedkommende har søkt lekfolk i kommunen om lov til å utøve sitt yrke. Forslaget innebærer at til og med det å bringe et skadd vilt dyr til veterinær uten først å søke kommunen om innfangning, er ulovlig – og en veterinær som selv finner et dyr, må også først søke kommunen om lov til å utøve sin hjelpeplikt etter veterinærloven før vedkommende fanger dyret. Det er lov – for enhver – å avlive hjelpeløse dyr (uten noen nærmere regler for dette). Men det er altså ikke lov å fange dem inn – uten kommune-tillatelse – for å bringe dyret til veterinær (heller ikke for en mer forsvarlig avliving). At enhver skal avlive dyr selv istedenfor å bringe det til veterinær, vil påføre mange ville dyr betraktelig med lidelse. Dersom en veterinær får inn et vilt dyr (da ulovlig) kan veterinærer avlive – men hvis veterinæren mener det er mer faglig forsvarlig å behandle, er det altså ulovlig å påbegynne denne behandlingen før kommunens lekfolk har gitt sitt samtykke. Det er også viktig å her understreke at i de fleste nødsituasjoner som vil oppstå, vil neppe kommunen være tilgjengelig. Kommunen har ikke kvelds/helge/ferie-vakt, slik mange private veterinærer har.

NOAH vil sterkt advare Miljødirektoratet om å gjøre en vesentlig del av befolkningen (som vil ønske å hjelpe dyr og bringe dem til veterinær når de er i nød), samt et antall veterinærer, til kriminelle fordi man velger å hjelpe istedenfor å vente til kommunen har fått sagt sitt. Dette er heller ikke avbyråkratiserende. Folk bryr seg om ville dyr – noe som ikke er et «problem», men et tegn på forståelse for dyr og etterlevelse av intensjonene i dyrevelferdsloven.

NOAH mener at det ikke er kommunen, men veterinærer som skal kunne bedømme om rehabilitering er forsvarlig. Enhver som ønsker å hjelpe et dyr ved rehabilitering må gjøre dette faglig forsvarlig i samråd med veterinær – dette må også gjelde kommunen.

Du kan lese hele høringssvaret vårt her: NOAHs høringssvar til viltforskrift

Du kan hjelpe – send mail til Miljødirektoratet

NOAH håper du vil hjelpe oss å fortelle Miljødirektoratet at det å hjelpe ville dyr i nød er et viktig kjennetegn ved et etisk samfunn, ikke noe de skal gjøre til lovbrudd, og at veterinærer i Norge fortsatt skal ha rett til å hjelpe ville dyr i nød. DU kan hjelpe ved å sende en mail før behandlingen av Viltforskriften er ferdig! Skriv til post@miljodir.no

Kilder

  1. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-75