Ville dyr

Norges ville dyr og fugler er i utgangspunktet ikke eid av noen, og fredet med mindre annet er bestemt av lov. Dessverre tillater loven storstilt utnyttelse av dem - også av de mange artene som nå befinner seg på norsk rødliste over truede arter. Enten det er rekreasjonsjakt eller "skadefelling" fordi ville dyr er "til bry" eller "ulempe" for mennesker - mange arter er offer for forfølgelse.

Norsk viltforvaltning verdsetter i liten grad de ville dyrenes verdi for seg selv, og tar lite hensyn til dyrevelferd. Dette jobber NOAH for å endre. NOAH jobber for alle ville dyr - de som er utsatt for særlig forfølgelse kan du lese om på egne sider; de store rovdyrene, selene og hvalene.

Nedenfor kan du lese om de forskjellige ville dyrenes liv og adferd, og hva de blir utsatt for gjennom jakt og annen menneskelig påvirkning.

Hovedfoto: Pixabay