For de ville dyrene

Oppdatert 19.02.2024

Respekt for våre naboer av andre arter har alltid vært en sentral del av NOAHs verdigrunnlag. Nå trenger de vår innsats i stadig større grad. Dette er en historisk oversikt over arbeidet for de ville dyrene.

Allerede i det tidligste arbeidet til NOAH hadde respekt for de ville dyrene og deres naturmiljø en sentral plass. Men kampen for dem har blitt stadig viktigere for NOAH over de siste årene.

Jaktkritikk

NOAHs engasjement for ville dyr startet med sjøpattedyrene - en debatt som i de tidligste årene tok stor plass i Norge. Du kan lese om NOAHs arbeid for selene og hvalene på egne sider. Men mange av de samme argumentene som NOAH brukte i denne debatten, gjør seg også gjeldende for de andre dyrene som jaktes på: For hvorfor skal vi risikere lidelse når vi kan ta hensyn? NOAH har vært stemmen som fremmer de ville dyrenes interesser som enkeltindivider, og som har utfordret tanken om at ville dyr først og fremst er en "ressurs" som må utnyttes av mennesker. I mange år var leserinnlegg i aviser NOAHs måte å fremme respekt for ville dyr og kritikk mot jakt. Men etterhvert ble mediene også interessert, og jaktdebatter med NOAH i radio og TV brakte spørsmålet ut til et større publikum. Det skulle likevel gå helt til 2007 før en prinsipiell debatt om jakt og etikk fikk sendetid på riksdekkende TV; NOAH og redaktør i "Jeger, hund og våpen" diskuterte da elgjakten på Tabloid TV2. Dette var også første gang en vanlig skuddscene av elg ble vist på TV uten at hensikten var positiv omtale av jakten. NOAH har debattert jakt i forbindelse med både kongehusets og statsministerens sportsjakt, og NRK-programmer som "Sånn er livet", "Friluftsmagasinet" og "Verdibørsen" har invitert NOAH for å ta opp temaet.

NOAH har engasjert seg i regelverk for de ville dyrene, så vel som den prinsipielle debatten om holdninger. I regelverket rundt jakt er det mange "gråsoner", og NOAH har arbeidet for å belyse disse og endre reglene til fordel for dyrene. Jakttrening på dyr i fangenskap, utsetting av dyr til jakt, "fang og slipp" av fisk og skuddpremie er saker som NOAH har grepet fatt i. Skuddpremier har vi gang på gang anmeldt og klaget på - og det er nå en ordning som også offentlig naturforvaltning omtaler kritisk.1

"NOAH har utfordret tanken om at ville dyr først og fremst er en "ressurs" som må utnyttes av mennesker."

Fellefangst var tidlig på agendaen, og ulovlige feller ble anmeldt av NOAH allerede i 1992.2 NOAH har også i senere år avdekket salg og reklame for ulovlige feller, og anmeldt saker etter tips om ulovlig feller og fangst.

Signer mot fellefangst av de ville dyrene her.

Selv om debatten om jakt har blitt satt på agendaen av NOAH, og NRK i 2014 meldte at "like sikkert som at jakta er i gang er også debatten om jakta i gang",3 er reelle vedtak og lovendringer innenfor dette området en hard prosess. Likevel har NOAH fått noen konkrete seire for de ville dyrene.

Hijakt og hijakttrening er en langvarig kamp for de ville dyrenes rettigheter som NOAH har engasjert seg i. NOAH har klaget inn en rekke tillatelser til å drive hijakt på rev med unger, og fått avverget dette. NOAH avslørte i 2003 at jakttrening med hijakt-hunder på levende rev og grevling i bur pågikk i stor stil, til tross for at Dyrehelsetilsynet (nå Mattilsynet) hadde slått fast at dette var i strid med Dyrevernloven.4 Da disse jaktmiljøene ble eksponert, satt de i gang en prosess for å få myndighetene til å tillate slik jakttrening. NOAH laget da en rapport som sørget for at prosessen med tillatelse til dette ble stoppet. Likevel pågikk slik jakttrening uten at Mattilsyn og politi grep inn. I 2019 foreslo Miljødirektoratet å tillate slik jakttrenting på rev i ny forskrift, men NOAH protesterte og vant frem: I 2020 ble jakttrenting på alle ville dyr i fangenskap forbudt i ny viltforskrift.5 Les mer om arbeidet mot ville dyr i fangenskap for jaktformål her.

NOAH har også hatt suksess i å stanse forsøkene på å lovliggjøre jakt med pil og bue i Norge. Ved å legge frem faglig informasjon for to miljøministere, Forsøksdyrutvalget og Mattilsynet, klarte NOAH i perioden 2011-2014 å nedkjempe jaktmiljøenes forsøk på å tillate denne jaktformen som fører til større risiko for lidelse for dyrene – kun for spenningens skyld. Les mer om prosessen her.

Vis at du er imot jakt med pil og bue ved å signere NOAHs signaturkampanje her. 

En annen viktig seier er stans i oppdrett/import og utsetting av ender til jakt. Denne seieren halte NOAH i land i 2017 etter en langvarig klageprosess. NOAH jobber også mot oppdrett og utsetting av andre dyr til jaktformål – bl.a. fasaner og rapphøner. Les mer om seieren for endene og arbeidet mot jaktoppdrett her.

I 2016 svarte NOAH på høring da Miljødirektoratet ville tillate jakt på svarttrost og måltrost. Vi mobiliserte også opinionen mot å utvide jakten til flere sangfuglarter. Det ble til slutt ikke åpnet for jakt på trostene.6

Redefinering av "skadedyr"

I alle år har såkalt "skadefelling" tatt mange dyreliv. Dette er avliving av dyr i deres sårbare yngletid, begrunnet ut i fra at dyrene er til "skade" for menneskers interesser: Det kan være rådyrene som spiser rosene, gjessene som beiter på gresset eller svaner og måker som forsvarer ungene sine fra nærgående mennesker. Som eksempelvis svanen «Havnesjefen», som kommunens ansatte slo ihjel fordi han forsvarte familien, til tross for store lokale protester og NOAHs involvering.7 Over mange år har NOAH klaget på skadefellingstillatelser, og mange ganger har vi også fått medhold. Mange revefamilier, gåseflokker, otere, svanepar, bevere, måker og andre dyr har blitt reddet på grunn av et klagebrev fra NOAH.

Men NOAH har også jobbet systematisk for å få kommuner til å avslå søknader om å skyte dyr i yngletiden, og siden 2006 har kommunene fått brev fra NOAH årlig. I 2007 henvendte NOAH seg til Miljøverndepartementet med ønske om å endre skadefellingsforskriften, slik at den ikke ble tolket så ufordelaktig for dyrene - og i 2009 og 2014 svarte vi på høringer om nettopp en slik forskriftsendring.Begge ganger ble forskriften stoppet av politikere som ikke ønsket innstramminger. I 2019 ble enda et utkast sendt på høring - denne gangen med svært dyrefiendtlig innhold. NOAHs protester ble imidlertid tatt til følge på flere områder, og viltforskriften som ble vedtatt 1.april 2020 er blitt noe strengere med hensyn til skadefelling, selv om den fortsatt ikke er streng nok. Les mer om dette arbeidet her.

"NOAH har jobbet systematisk for å få kommuner til å avslå søknader om å skyte dyr i yngletiden, og siden 2006 har kommunene fått brev fra NOAH årlig."

En del-seier for de "upopulære" ville dyrene, var formålsparagrafen i den nye Dyrevelferdsloven av 2010. Etter mye diskusjon med alle politiske partier, gikk NOAHs ønske om å stadfeste dyrs "egenverdi" i loven igjennom. Dyrevelferdsloven slår fast at dette gjelder "uansett nytteverdi",8 og representerer dermed et brudd med den gamle nyttedyr/skadedyr-tankegangen.

NOAH har også satt stadig mer fokus på ulovlig mishandling og avliving av ville dyr - og anmeldt flere slike saker. Dyr som anses av noen som "skadedyr" er særlig utsatt, slik som måker. NOAH fikk visesanger Odd Børretzen med på presseutspillet "Jeg hater ikke måker", i en holdningskampanje mot måkemishandling. Noen av anmeldelsene, særlig av rødlistede arter, har blitt tatt til følge - og en kommune fikk bot på 200 000 for å utsette truede måker for smertefull død.9 Senere har flere tilfeller av måkemishandling, ulovlig jakt, mishandling og ulovlig avliving av andre ville dyr blitt anmeldt av NOAH og dømt i rettssystemet. Hver enkelt sak som fører til dom, bidrar til at de ville dyrenes status øker og at allmennheten forstår at man ikke kan ta seg til rette overfor dem.

"Mange revefamilier, gåseflokker, otere, svanepar, bevere, måker og andre dyr har blitt reddet på grunn av et klagebrev fra NOAH."

Samtidig kan det være vanskelig å nå frem i rettssystemet. Da NOAH i 2014 anmeldte en rekke jegere for ulovlig jakt hvor hundene rev i hjel rev og mink, og la ut bevis i form av film, bilder og kommentarer i lukkede grupper, førte det likevel bare til at noen få av tilfellene fikk straff. NOAH anmeldte etter tips og tilsendt informasjon, og innholdet i jaktgruppene viste skremmende holdninger ovenfor dyr, hvor det ble oppmuntret til sadistiske avlivingsmetoder. Til tross for dette, ble flere av sakene henlagt – uten at NOAH fikk beskjed for å kunne klage. Dette var rett før NOAH fikk gjennomslag for dyrepoliti i 2015. Etter at dyrepolitiordningen kom i gang, har Økokrim ført lignende saker som har ført til strenge straffer.10;11 Les mer om NOAHs arbeid med anmeldelser av lovbrudd mot ville dyr her.

Å hjelpe dyr i nød

Med den tradisjonelle nyttedyr/skadedyr-tankegangen rundt ville dyr i Norge, har den fremste kontakt med dem ofte vært å utnytte "nyttedyrene" og kontrollere "skadedyrene". Det har ikke vært vanlig å rehabilitere ville dyr som trenger hjelp - i motsetning til i flere andre land med etablerte viltsykehus. Også dette er et verdivalg som NOAH har utfordret. NOAHsfrivillige har ofte hjulpet skadde ville dyr på beina igjen.

"NOAH arbeider for aksept av at det skal være lov å hjelpe også ville dyr med veterinærbehandling og rehabilitering."

I oljenasjonen Norge er det en spesiell fare som truer ville dyr og fugler; oljeutslipp. NOAH var første gang involvert i rehabilitering av oljeskadde fugler i 1995 da et utslipp i Akerselva rammet endene – ca 100 fugler ble reddet. NOAH har også tatt initiativ i to andre større rehabiliteringsaksjoner: "Rocknes"-forliset utenfor kysten av Bergen i 2004 hvor ca. 80 fugler blir reddet,12 og "Full City"-ulykken i 2009 hvor 90 fugler ble rehabilitert. I tillegg bidro NOAH til at debatten om rehabilitering av oljeskadde dyr ble brakt opp på høyeste politiske nivå. NOAH hadde flere samtaler med daværende miljøvernminister Erik Solheim, som gikk inn for at rehabilitering skulle bli en del av oljevernberedskapen.13 Beklageligvis blandet senere Landbruksdepartementet seg inn, og krevde ansvar for de ikke-truede artene som dermed ble tatt ut av dette vernet.14 Les mer om redningsaksjonene og det politiske arbeidet for rehabilitering her.

Å hjelpe dyr i nød handler ikke bare om de større katastrofene, men også ville dyr som folk møter i det daglige. Dessverre gjør myndighetene det vanskelig for folk som vil hjelpe ville dyr ved å sette urealistisk korte tidsfrister for rehabilitering. I 2019 foreslo Miljødirektoratet å nærmest forby rehabilitering av ville dyrt den nye niltforskriften, men da forskriften kom var NOAHs sterke protester blitt hørt: Det er nå tillatt for enhver å hjelpe ville dyr i nød i samråd med veterinær, og behandlingslengden skal dermed følge veterinærens råd. NOAH arbeider videre for større aksept av rehabilitering av ville dyr. NOAH gir også konkrete råd for hvordan man kan hjelpe skadde eller foreldreløse ville dyr og fugler – og ikke minst hvordan man skal vite når det er riktig å hjelpe. Les NOAHs råd her.

Arbeid mot nye arter i fangenskap

Mange er ikke klar over at det har vært lov i Norge å fange inn ville dyr og dyreunger for å holde dem i fangenskap for oppdrett til kjøtt og jakt. NOAH har anmeldt flere slike saker, uten å nå frem - og har erfart at diss dyrene faller mellom alle stoler: Miljødirektoratet har ansett at dyr i fangenskap ikke er deres oppgave, og Mattilsynet har ansett at ville dyr ikke er deres oppgave og har ingen oversikt over hvor mange som driver med avl av ville dyr i fangenskap og hvilke arter det gjelder. Det kom tydelig frem hvor ille det har stått til da viltforskriften ble sendt på høring i 2019. Her foreslo Miljødirektoratet at en rekke ville arter - inkludert rødlistede arter som hare og rype - skulle kunne fangens inn fra naturen uten tillatelse, for å drives oppdrett på.15 NOAH protesterte sterkt, og ble hørt. Denne type oppdrett som har blitt drevet på kanten av lovverket, er nå ettertrykkelig forbudt. Det er kun hjort og dåhjort som fortsatt dessverre er lov å oppdrette i fangenskap, og man må søke kommunen om å få tillatelse. 16

Internasjonalt arbeid

NOAH engasjerer seg også for ville dyr utenfor Norge – ikke minst fordi nordmenn dessverre bidrar til deres lidelser og artsreduksjon gjennom troféjakt. NOAH har argumentert i mediene mot troféjakt gjennom kronikker og debatter. Vi har kritisert turistoperatører som annonserer for viltoppdretts-farmer som har sammenheng med troféjakt, og fått flere operatører til å ikke drive slik annonsering.

Vi har henvendt oss til alle norske flyselskap og bedt dem følge store internasjonale selskapers eksempel i å forby frakt av troféer. Hittil har flyselskapene kun vridd seg unna problemstillingen, men NOAH fortsetter presset. NOAH har også sendt gjentatte henvendelser til Klima- og miljødepartementet og oppfordret til å forby troféimport fra truede dyr, men hittil har departementet avvist dette og påstått at troféjakt bidrar til bevaring – noe som ikke er tilfelle.17;18;19;20 Les mer om trofejakt.

"NOAH har også sendt gjentatte henvendelser til Klima- og miljødepartementet og oppfordret til å forby troféimport fra truede dyr."

NOAH svarte på høring om ny CITES-forskrift i 2016, om bl.a. import av jakttroféer fra truede dyr, levende dyr av truede arter m.m. NOAH påpekte at dyrevelferd ikke var viet tilstrekkelig oppmerksomhet i utkastet: «Dyrevelferd er et viktig aspekt av CITES-konvensjonen. Konvensjonsteksten selv har flere referanser til dyrvelferd21 og derfor kan det betraktes som en av de underliggende prinsippene i konvensjonen.22 CITES generalsekretær John Scanlon har kalt konvensjonen "det første, og muligens den eneste, globale juridiske instrument for å ta vare på dyrevelferd".23 Når man leser teksten i konvensjonen, kan man se at konvensjonen legger til grunn svært klare forpliktelser vedrørende dyrevelferd «som er unektelig påtvunget partene i kraft av teksten i CITES seg selv».24 NOAH påpekte også at den internasjonale handelen med ville dyr som kjæledyr er en storindustri, og Europa er et av de største markedene for ville kjæledyr.25 Det er rikelig med dokumentasjon på dyrevelferdsmessig kritikkverdige praksiser under f.eks. transport, og dødsfall er ikke uvanlig.26 Det er også anslått at for hver vilt dyr fanget og solgt som kjæledyr, kan anslagsvis 50 risikere å dø i transit.27

Til tross for oppfordringen nevnte ikke den ferdige forskriften fra 2018 dyrevelferd28;29 - men forarbeidene gjør det: «Departementet støtter imidlertid forslaget fra NOAH om å inkludere dyrevelferdshensyn i kommentarene til forskriften.» NOAH påpekte også at omplassering må velges foran avliving ved ulovlig import av ville dyr. Til det uttalte departementet at de var «enig i at håndteringen av beslaglagte dyr, herunder særlig levende liste A-arter, burde tydeliggjøres. I praksis følges konvensjonens krav opp ved at Miljødirektoratet i samråd med Mattilsynet, forut for hver avliving, vurderer mulighetene for omplassering. Departementet foreslår å presisere i forskriften at en slik vurdering skal gjøres.» Strafferammen for brudd på CITES-forskriften ble også hevet fra 6 måneder til 3 år. Når det gjelder forbud mot import av jakttroféer fra truede arter, oppfordret NOAH sterkt til ikke å tillate innførsel av deler av dyr oppført i vedlegg I, herunder heller ikke dyr avlet i fangenskap i avlsanlegg. NOAH viste til forbud i ulike vestlige land hva gjelder troféjakt av løver, samt FNs resolusjon (juni 2016) om styrking av innsatsen mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter. Men her sviktet departementet, og ville ikke innføre forbud mot jakttrofér av truede dyr – eller truede dyr oppdrettet i fangenskap nettopp for troféenes skyld.

I forbindelse med koronakrisen i 2020, skrev NOAH - sammen med 250 andre organisasjoner - under et opprop til Verdens helseorganisasjon om globalt forbud mot handel med ville dyr, og oppfordret igjen norske myndigheter om å innføre slike forbud i Norge.

Kilder

 1. "Dyrevernere vil avskaffe skuddpremie", abc Nyheter, 20.10.11, https://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/10/20/139625/dyrevernere-vil-avskaffe-skuddpremie
 2. NOAHs Ark nr. 2/1992
 3. Debatt i NRK Nordland, 10.9.2014
 4. Brev fra Statens Dyrehelsetilsyn v/ Fiskum og Stenevik, 20.8.2001
 5. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-01-565
 6. "Nei til jakt på trost", Sunnmørsposten, 22.10.16, https://www.smp.no/nyheter/2016/10/22/Nei-til-jakt-på-trost-13676932.ece
 7. "«Havnesjefen» ble avlivet: – Hvis vi hadde ventet ville det vært et sirkus uten like", VG, 03.08.17, https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3n8E9/havnesjefen-ble-avlivet-hvis-vi-hadde-ventet-ville-det-vaert-et-sirkus-uten-like
 8. "Lov om dyrevelferd", Lovdata, http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
 9. "Kommune får bot for dyreplageri", NRK Trøndelag, 09.09.13, www.nrk.no/trondelag/kommune-far-bot-for-dyreplageri-1.11228946
 10. "Rettskraftig dom for ulovlig jakt mot vilt", Økokrim, 01.10.15, https://www.okokrim.no/rettskraftig-dom-for-ulovlig-jakt-mot-vilt.5990203-411472.html
 11. "Økokrim mener hundeeiere har drevet med blodsport", NRK, 13.05.17, https://www.nrk.no/norge/okokrim-har-tiltalt-seks-personer-for-opptrening-av-farlige-hunder-og-ulovlig-jakt-1.13513728
 12. Overlevelse av oljeskadede og rehabiliterte sjø- og vannfugl etter Rocknes-forliset ved Bergen. NNI-rapport nr 160. NNI. 2006
 13. Pressemelding. Miljøverndepartementet. 29.08. 2011
 14. "Oljeskadd sjøfugl skal avlives", NRK Telemark, 23.09.12, www.nrk.no/telemark/_-oljeskadd-sjofugl-skal-avlives-1.8332664
 15. Høringsbrev til ny viltforskrift, Miljødirektoratet, 2019
 16. "Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften)", Lovdata, https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-01-565
 17. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acv.12205/pdf
 18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3144897/
 19. http://www.ifaw.org/sites/default/files/Ecolarge-2013-200m-question.pdf
 20. http://www.wildlifeextra.com/go/news/big-game-hunting#cr
 21. Artikler3(2)(c), 3(3)(b), 3(4)(b), 3(5)(b), 4(2)(c), 4(5)(b), 4(6)(b), 5(2)(b), 7(7)(c), 8(3), 8(5) and 12(2)(c)
 22. Bowman, M (1998) Conflict or compatibility? The trade, conservation and animal welfare dimensions of CITES, Journal of International Wildlife Law & Policy, 1:1, 9-63,http://dx.doi.org/10.1080/13880299809353883
 23. Nowak, K. The World Has a Chance to Make the Wild Animal Trade More Humane (26.02.2016) http://news.nationalgeographic.com/2016/02/160226-animal-trade-animal-welfare-exotic-pets-cites-wildlife-trafficking/
 24. Bowman, M (1998) Conflict or compatibility? The trade, conservation and animal welfare dimensions of CITES, Journal of International Wildlife Law & Policy, 1:1, 9-63, http://dx.doi.org/10.1080/13880299809353883
 25. ENDCAP rapporten «Wild Pets in the European Union» (20.09.2012), http://endcap.eu/wp-content/uploads/2013/02/Report-Wild-Pets-in-the-European-Union.pdf
 26. https://news.nationalgeographic.com/2016/02/160226-animal-trade-animal-welfare-exotic-pets-cites-wildlife-trafficking/
 27. Miller G.T. & Spoolman S. (2007) Sustaining the Earth: an integrated approach. Cengage Advantage, nevnt i ENDCAP rapporteren «Wild Pets in the European Union» (20.09.2012), http://endcap.eu/wp-content/uploads/2013/02/Report-Wild-Pets-in-the-European-Union.pdf, s. 2.
 28. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/okt-straff-for-handel-med-truede-arter/id2604621/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2015.06.2018&utm_content=Klima%20og%20miljĆø
 29. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-06-15-889