Øker toleranse

Toleransen for ville dyr er ofte lav i vårt samfunnet, og rop om å få drept og fjernet dyr så fort de viser seg, er hyppige. NOAH motvirker dette ved å sette positiv fokus på de ville dyrene og reagere på hets mot dem.

I en del miljøer, dessverre særlig innenfor viltforvaltningen, er det generelt liten forståelse for at de ville dyrenes hjem skrumper inn pga menneskelig aktivitet – noe som gjør at de tvinges til å oppholde seg nær mennesker og prøve å overleve så godt de kan. Mange setter heldigvis pris på å bo nær ville dyr. Men alt for mange – både i bygd og by – har liten forståelse for at vi må dele plassen med de ville dyrene. På bygdene er det som vanlig næringsinteressene som ikke vil ha ville dyr i nærheten – enten det er gjess som beiter på gresset, oter som spiser fisk i «fiskeelver» eller dompap som spiser korn. Men også i byene ser man intoleranse - folk som reagerer på at måker forsvarer ungene sine, eller at grevlingen graver litt i hagen. Vidar Tandberg, biolog og viltansvarlig i Drammen kommune, har uttalt til forsvar for hage-grevligene: «Det urbane mennesket må lære seg å leve i samkvem med dyr. Etter hvert som vi fjerner oss fra naturen så blir jo alt som er natur nesten farlig.»1 NOAH opplever i flere saker at nettopp frykt ofte er grunn til å forfølge og drepe ville dyr – selv om dyrene på ingen måte utgjør noen fare.

Taler dyrenes sak

NOAH kamp mot fellingstillatelser i yngletiden er en del av arbeidet for å øke toleransen for dyr. Samtidig sender NOAH årlig brev til kommunene med oppfordring om å ikke tillate «skadefelling» i yngletiden, og heller fremme toleranse for ville dyr. Dette arbeidet redder flere liv årlig – les NOAHs brev til kommunen om å hindre hogst i yngletiden. I 2020 fikk NOAH også gjennomslag i ny viltforskrift for flere innstramminger i skadefellingsadgangen - bl.a. for å hindre at trekkende fugler skytes fordi de beiter på åkre o.l.. Årlig sender også NOAH brev til kommunene om å ikke tillate såkalte «skuddpremier» på dyr. Skuddpremie fremmer et natursyn om at noen dyr er «skadedyr» og at det er viktig å fjerne dem fra naturen. Dette skaper en farlig intoleranse for flere arter, og gjør deres forsøk på å overleve og deres naturlige adferd til et «problem».2;3 NOAH har fått stanset flere tilfeller av skuddpremier på dyr, men jobber for at dette blir helt forbudt.

"NOAHs kamp mot fellingstillatelser i yngletiden er en del av arbeidet for å øke toleransen for dyr."

NOAH skaper også debatt om fordriving av ville dyr – eksempelvis når flyplasser jevnlig skyter pattedyr og fugler fordi de forviller seg inn på flyplassens område. Flere dyr er reddet ved at NOAH har foreslått alternative løsninger.4 5 Søppelfyllinger som ikke er riktig beskyttet lokker til seg dyr, for så å skyte eller montere nett som fanger fuglene til en pinefull død – NOAH klager også på slike saker og jobber for at dyr skal beskyttes istedenfor å fordrives.6 Dyr som forviller seg inn i bebyggelse blir ofte også drept, selv om det hadde vært enkelt å fange og flytte dem – NOAH engasjerer seg også i slike saker og protesterer mot lettvinte løsninger på bekostning av dyrs liv.7

"NOAH jobber for at dyr skal beskyttes istedenfor å fordrives."

I 2017 engasjerte NOAH seg i saken om svanen «Havnesjefen» i Os kommune – en svanehann som store deler av befolkningen slo ring rundt, men som likevel ble avlivet midt i yngletiden, på tross av faglige råd, fordi noen oppfattet den som «aggressiv» når den på naturlig vis forsvarte sine unger. Saken viste tydelig hvordan ville dyr forfølges for sin naturlige adferd, og hvordan også myndigheter bygger opp om dårlige holdninger til ville dyr. NOAH anmeldte avlivingen og skrev i Dagbladet: «Blir vi mennesker stadig mer uegnet til å leve i nærhet av andre arter? For hver gang man gir et dyr dødsdom for å utøve naturlig adferd, beveger man seg et enda et skritt bort fra en sunn naturforståelse. Vi kan ikke la vår toleranse med ville dyr skrumpe inn til vi nærmest blir ute av stand til selv å leve nær naturen.»8

Et viktig tiltak for å øke toleransen for ville dyr er positiv fokus på dyrene, og hvordan leve sammen med dem og hjelpe dem. NOAH gir publikum råd for hvordan man kan hjelpe skadde og foreldreløse ville dyr, hvordan hjelpe fugler og andre dyr gjennom bl.a. mating og tilrettelegging av dyre- og miljøvennlige hager. Via sosiale medier og mediene sprer NOAH informasjon om de ville dyrene og deres behov.

Motvirker media-hets

Media har dessverre en tendens til å bygge opp under hets mot ville dyr, skape inntrykk av at det er «fare» ved nærvær av ville dyr og ukritisk viderebringe «indignasjon» fra folk som reagerer negativt på ville dyrs nærvær. For noen dyrearter blir medias omtale av dem så alvorlig at NOAH mener å kunne se en sammenheng mellom omtalen og ulovlig dyremishandling av de samme artene. Et eksempel på dette er måker – her har NOAH sett seg nødt til å sende årlige brev til redaksjonene og be om nyansert omtale – og påpeke at media oppfører seg bevisstløst ved å sensasjonalisere dyrs naturlige adferd.9; 10 11 Hva slags forhold til våre ville naboer skaper man med overskrifter som "monster-måker", "kråke terroriserer eldresenter", "aggressive svaner skremmer byen", "gjess invaderer" og "flygende due-terror"? Mediene forsterker ofte et inntrykk av at ville dyr plager oss mennesker bare ved å vise seg, spise eller passe på ungene sine. De som ønsker å ta livet av dyr i nærmiljøet finner rettferdiggjøring av sine handlinger, selv om de ikke har loven i sin hånd. De som er i tvil om hva de skal tenke om ville dyr, nærer lettere skepsis og frykt. NOAH problematiserer denne tendensen ved å skrive innlegg, reagere på presseoppslag og oppfordre til respektfull behandling og toleranse for ville dyr.

"For noen dyrearter blir medias omtale av dem så alvorlig at NOAH mener å kunne se en sammenheng mellom omtalen og ulovlig dyremishandling av de samme artene."

NOAH har som en motvekt til den negative omtalen, etablert en egen facebokgruppe, «Måker», for å fremsnakke disse fuglene. NOAH fikk også i 2010 Odd Børretzen, forfatter av sangen «Jeg hater måker», til å bli med på et fellesutspill om at sangen ikke er ment å legitimere måkehat, men handler om mennesker.12 Børretzen uttalte i utspillet: «Å utsette måker for lidelse og forfølgelse fordi man «irriterer seg» over dem, er det bare virkelig tankeløse mennesker som kan gjøre. Det er vel slike som ikke forstår ironi heller, men bruker ethvert påskudd for å forfølge uskyldige dyr».

NOAHs oppfordring til media om å omtale ville dyr - og spesielt utsatte dyr som måker - med varsomhet har ført til en bevisstgjøring i noen tilfeller. I andre tilfeller går det tydeligere frem hvorfor oppfordringen er nødvendig: Leder i Nordnorsk redaktørforening besvarte NOAHs appell i 2015 med at han mente media omtaler måker med respekt, men at "måkeplagen" er et problem, og at han selv "hater" måker som "angriper".13

Anmelder og bevisstgjør

Når hetsen av ville dyr manifesterer seg i ulovlig dyremishandling er det viktig å anmelde slik at sakene fører til straff. NOAH reagerer på oppfordring til ulovligheter mot ville dyr,14 og anmelder årlig en rekke dyremishandlingssaker som gjelder ville dyr. I 2014 anmeldte NOAH ungdommer som hadde delt mishandling og drap av måker på snapchat.15 Lignende saker med mishandling av ville dyr av folk som etterpå "skryter" av på sosiale medier, får NOAH flere tips om – noe som tydelig viser at hets av ville dyr har konkrete negative følger. Flere av sakene NOAH har anmeldt har fått konsekvenser i rettssystemet. I 2017 anmeldte NOAH en ung person som mishandlet og drepte måker og måkeunger ved å tråkke på dem og skyte med luftpistol. Vedkommende ble i 2018 dømt til 30 dager betinget fengsel, 120 dager samfunnsstraff og 3000 kr i bot.16;17 Men ikke bare enkeltpersoner driver mishandling av ville fugler og dyr – NOAH anmeldte i 2015 en Shellstasjon hvor publikum hadde dokumentert at ansatte drepte fugleunger av terner ved å tråkke og slå på dem – og det kom senere frem at disse ulovlighetene var «rutine».18;19 Mattilsynet lokalt forsøkte dysse ned saken ved å stille seg bak den ansattes påstand om at han bare avlivet unger som var skadde fra før.20 Politiet fant det lite troverdig, og aktor ba om bot på 20 000 kroner.21 I 2013 fikk en kommune bot på 200 000 for å utsette rødlistede måker for smertefull død i nett, etter anmeldelse fra NOAH. 22

"NOAH reagerer på oppfordring til ulovligheter mot ville dyr, og anmelder årlig en rekke dyremishandlingssaker som gjelder ville dyr."

Selv om måker er de aller mest utsatte dyrene i mishandlingssaker, har NOAH også anmeldt mishandling av pinnsvin,23 elg,24 grevling,25 og en rekke andre ville dyr.

Også jaktrelaterte lovbrudd er del av arbeidet. I 2014 anmeldte NOAH en gruppe jegere som hadde jaktet rev og mink med hunder, ved å hetse dem og la hundene rive hjel dyrene.26 Skrytevideoer der dyr har blitt utsatt for grusomme handlinger, ble gitt positive kommentarer og «tomler opp» i de aktuelle jaktgruppene hvor filmene var lagt ut. Admin på den ene gruppen kommenterer selv at «Som admin av gruppa så er det ikke noe problem at dere legger ut en video der hundene gjør jobben sin, at hundene tar livet av minken er ikke noe problem. Skulle det bli stor ståhei av dette får vi bare redigere litt, så kjør på!». Dessverre ble kun noen av jegerne straffet for ugjerningene, og etterforskningen i flere av sakene var sterkt mangelfull. Anmeldelsene ble gjort året før NOAH fikk gjennomslag for dyrepoliti i Norge, før ulovligheter også mot ville dyr begynte å tas mer på alvor. «Skjæresaken» hvor en mann i 2018 ble dømt for ulovlig avliving av en skjære i hekketiden, etter anmeldelse fra NOAH, viser at ville dyr etter dette fikk sterkere rettsvern.27 Les mer om NOAHs arbeid med anmeldelser og hvordan vi fikk gjennomslag for dyrepoliti i Norge her.

Kilder

 1. "Biter til det knaker. Eller?", NRK Buskerud, 12.06.16, https://www.nrk.no/buskerud/mener-grevlingen-har-ufortjent-darlig-rykte-1.12986295
 2. "NOAH fraråder skuddpremie", Brønnøysunds Avis, 28.02.18, https://www.banett.no/nyheter/2018/02/28/NOAH-fraråder-skuddpremie-16172073.ece
 3. "Femten kroner for å skyte en kråke", NRK Rogaland, 08.09.10, https://www.nrk.no/rogaland/femten-kroner-for-a-skyte-en-krake-1.7283485
 4. "Oter skaper strid om flysikkerhet", Nationen, 04.04.18, https://www.nationen.no/article/oter-skaper-strid-om-flysikkerhet/
 5. ""Først skulle revefamilien skytes. Nå får de leve", Avisa Nordland, 28.04.14,https://www.an.no/nyheter/forst-skulle-revefamilien-skytes-na-far-de-leve/s/1-33-7447786
 6. "Slik pines fugler til døde", Nordlys, 15.02.13, https://www.nordlys.no/nyheter/slik-pines-fugler-til-dode/s/1-79-6503158
 7. "NOAH-klage mot Kristiansand: Kritiserer skyting av sliten bever", Fædrelandsvenne, https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/OVk8E/Mener-bever-aldri-skulle-vart-skutt
 8. "Havnesjefen: En fugl til besvær", Dagbladet, 06.07.17, https://www.dagbladet.no/kultur/en-fugl-til-besvaer/68471242
 9. "Måkene er klare til kamp for barna sine", Halden Avis, 15.06.15, https://www.ha-halden.no/noah/maker/nyheter/makene-er-klare-til-kamp-for-barna-sine/s/5-20-69295
 10. "NOAH: Dette må vi finne oss i", Nordlys, 26.06.14, https://www.nordlys.no/nyheter/noah-dette-ma-vi-finne-oss-i/s/1-79-7443936
 11. Uverdig om måker fra Rana Blads kulturleder", Rana Blad, 18.07.15,"https://www.ranablad.no/meninger/leserbrev/noah/uverdig-om-maker-fra-rana-blads-kulturleder/o/5-42-79046
 12. "«Måkehater» bekymrer seg for fuglene", iTromsø, 07.07.10, https://www.itromso.no/kultur/article372312.ece
 13. "Å si at måker er mannevonde kan føre til ulovlige handlinger", NRK Troms, 10.07.15, http://www.nrk.no/troms/_-a-si-at-maker-er-mannevonde-kan-fore-til-ulovlige-handlinger-1.12450743
 14. https://www.dagbladet.no/nyheter/rottegift-ta-og-skyt-dem-var-tipsene-ashild-fikk-da-tre-makeunger-bosatte-seg-pa-verandaen-hennes/60610462
 15. https://www.dagbladet.no/nyheter/mishandlet-og-drepte-make---delte-pa-snapchat/61109317
 16. https://www.facebook.com/dyrepoliti/photos/a.122477591121966/1623868774316166/?type=3&theater
 17. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rLK3Q3/tenaaring-doemt-til-fengsel-for-aa-ha-drept-maaker
 18. https://www.folkebladet.no/nyheter/2016/04/11/Tidligere-daglig-leder-Ren-rutine-med-fugledrap-12582062.ece
 19. https://www.folkebladet.no/nyheter/article11308565.ece
 20. https://www.nrk.no/troms/mattilsynet_-_-han-gjorde-sin-plikt-da-han-drepte-ternene-1.12471289
 21. https://www.nrk.no/troms/risikerer-kjempebot-etter-ternedrap-1.12885023
 22. www.nrk.no/trondelag/kommune-far-bot-for-dyreplageri-1.11228946
 23. https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/2b01v/NOAH-anmelder-dyretortur
 24. https://www.nrk.no/trondelag/domt-til-fengsel-for-a-ha-skamslatt-elg-med-jekk-1.14535738
 25. https://www.namdalsavisa.no/arkiv/2015/04/08/NOAH-anmelder-grevling-funn-13394402.ece
 26. https://www.nrk.no/nordland/reagerer-pa-anmeldelsene-fra-noah-1.11953365
 27. "Skuffet Aaseth tapte skjæresaken: – Føler meg fortsatt ikke som en lovbryter", Glomdalen, 02.10.17, https://www.glomdalen.no/fugl/rettssaker/dyrevern/skuffet-aaseth-tapte-skjaresaken-foler-meg-fortsatt-ikke-som-en-lovbryter/s/5-19-375433